REPARATIE VOORWAARDEN LAGRAAUW WITGOED SERVICE 
&
ALGEMENE VOORWAARDEN LAGRAAUW WITGOED SERVICE WEBWINKEL


REPARATIE VOORWAARDEN

De hierna genoemde voorwaarden gelden alleen voor reparaties van witgoed die uitsluitend bij de klant thuis plaatsvinden.
 

ARTIKEL 1

Aan de klant zal na het melden van de storing binnen twee werkdagen gemeld worden op welke termijn het servicebezoek gaat plaatsvinden.

ARTIKEL 2

1/Alvorens de reparatie zal worden uitgevoerd, wordt er eerst een onderzoek gedaan naar de vermoedelijke oorzaak van de storing. Aan de hand van deze gegevens zal er een zo nauwkeurig mogelijke en gespecificeerde begroting gemaakt worden van de totale reparatiekosten (voorrijkosten, tijd en materiaal).
2/Indien de klant geen reparatie wenst, zal het apparaat weer in de staat zoals dit is aangeboden worden terug gebracht tenzij de klant dit niet wenst. Hierna zullen alleen de kosten van het voorrijden en het arbeidsloon in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 3

Als tijdens de reparatie blijkt dat deze in het redelijke en/of door omstandigheden niet voor het begrote bedrag uitgevoerd kan worden en/of dat ook andere dan in de begroting vermelde reparaties noodzakelijk zijn dan zal de begroting worden aangepast. Indien de klant niet akkoord gaat, is regel 2.2 van kracht.

ARTIKEL 4

Tijdens het eerste bezoek zal de reparatie zo volledig mogelijk worden uitgevoerd. Als blijkt dat er een tweede bezoek nodig is om het apparaat geheel te herstellen, zal: 
1/direct of uiterlijk binnen een werkdag een nieuwe afspraak met de klant worden gemaakt, tenzij de onderdelen niet op voorraad zijn.
2/bij een tweede of daarop volgend bezoek geen bedrag aan voorrijkosten in rekening worden gebracht, tenzij het opvolgend bezoek aan de klant is toe te schrijven.

ARTIKEL 5

De klant ontvangt een gespecificeerde nota met vermelding van: naam- en adresgegevens, merk en type van het apparaat, omschrijving van de klacht, gehanteerde tarieven, verbruikte onderdelen en materialen, rapportage van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de nota dient bij afgifte direct contant of door een ander gegarandeerd wettig betaalmiddel te geschieden.

ARTIKEL 6

Op elke betaalde reparatie bij normaal huishoudelijk gebruik geldt drie maanden garantie op de voorrijkosten en de vervangen onderdelen. Indien de klant van de hierboven genoemde regel gebruik wenst te maken, dient de nota van de reeds verrichte werkzaamheden overlegd te worden.

ARTIKEL 7

De onderdelen die zijn vervangen, worden ter beschikking van de klant gesteld, tenzij de fabrikant of importeur deze opeist.

ARTIKEL 8

Indien reparaties in opdracht van een fabrikant of importeur worden uitgevoerd, gelden hier de voorwaarden en tarieven van de desbetreffende fabrikant of importeur.
 

ALGEMENE VOORWAARDEN LAGRAAUW WITGOED SERVICE WEBWINKEL

Artikel 1 - Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:


Lagraauw Witgoed Service: de onderneming onder de handelsnaam Lagraauw Technische Service gevestigd aan Vuurdoornpark 9, 2724 HE te Zoetermeer, gemeente Zoetermeer, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27273603;

de website: de website van Lagraauw Witgoed Service: http://www.lagraauw-witgoedservice.nl en alle onderliggende pagina´s, uitgezonderd links naar websites van derden;

product: het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Lagraauw Witgoed Service en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden en waarvoor een overeengekomen prijs betaald dient te worden;

klant: een ieder die al dan niet handelt uit naam van een bedrijf of beroep die met Lagraauw Witgoed Service een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie Lagraauw Witgoed Service een aanbieding doet of offerte maakt;

overeenkomst: de overeenkomst tussen Lagraauw Witgoed Service en de klant;

voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 – Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Lagraauw Witgoed Service en een klant waarop Lagraauw Witgoed Service deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


Afwijkende bedingingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Lagraauw Witgoed Service zijn overeengekomen.
 

Artikel 3 - Aanbiedingen en bestellingen
Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden.


Lagraauw Witgoed Service kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen. Alle prijzen en productomschrijvingen zijn onder voorbehoud van schrijf-, druk- of vermeldingsfouten.


Een bestelling bindt de klant.


Lagraauw Witgoed Service kan niet aan zijn aanbiedingen en bestellingen worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


De prijzen in de genoemde aanbiedingen en bestellingen zijn inclusief 21 % BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.


Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de bestelling opgenomen aanbod is Lagraauw Witgoed Service daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Lagraauw Witgoed Service anders aangeeft.


Een samengestelde prijsopgave verplicht Lagraauw Witgoed Service niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of bestelling begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.         

 

Aanbiedingen of bestellingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 4 – Overeenkomst
De overeenkomst tussen Lagraauw Witgoed Service en de klant komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond en Lagraauw Witgoed Service u een schriftelijke orderbevestiging gestuurd heeft.


Prijswijzigingen
Indien na het sluiten van de overeenkomst een prijsverhoging of prijsverlaging van het bestelde product optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.


Eigendomsvoorbehoud
Lagraauw Witgoed Service blijft eigenaar van het aan de klant verkochte product zolang de klant het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De klant is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht het product aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en de eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald.

 

Artikel 5 – Levering
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering binnen 5 werkdagen.


Bij overschrijding van de levertijd wordt Lagraauw Witgoed Service een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke levertijd.


Bij overschrijding van de nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de klant het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden echter kan de klant nimmer aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.


Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering op het overeengekomen afleveradres en bepaalt Lagraauw Witgoed Service de wijze van verzending.


De klant is verplicht het overeengekomen product af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staat of aan hem ter hand wordt gesteld.


a. Indien bezorging is overeengekomen en de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en afleveradres of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zal het overeengekomen product in overleg opnieuw worden aangeboden. De overeengekomen prijs wordt vermeerderd met 30 euro, deze extra kosten dienen contant te worden afgerekend bij levering.

b. Indien de klant bij bezorging het overeengekomen product, of een deel hiervan, weigert om een reden anders dan in lid 5 sub c van dit artikel genoemd, is de klant 15% annuleringskosten van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd.

c. Klant heeft het recht het product te weigeren wanneer deze:

 • beschadigd wordt aangeboden,
 • niet in overeenstemming is met het overeengekomen product.


Indien met de klant overeengekomen is vooraf te betalen, vangt de levertijd aan op het moment dat het overeengekomen totaalbedrag op de bank- of girorekening van Lagraauw Witgoed Service is bijgeschreven.


Indien bezorging is overeengekomen en de bestelling die uit meerdere onderdelen bestaat niet in één keer kan worden bezorgd wordt in overleg met de klant één van de volgende mogelijkheden gekozen;

 • een nieuwe bezorgdatum wordt afgesproken waarbij alle onderdelen van de bestelling worden bezorgd,
 • het leverbare onderdeel wordt bezorgd, het niet direct leverbare onderdeel wordt uit de overeenkomst verwijderd, de pakketkorting, indien van toepassing op het niet direct leverbare onderdeel komt te vervallen,
 • de leverbare onderdelen worden bezorgd, de niet direct leverbare onderdelen worden nageleverd, de extra kosten hiervoor bedragen €15,-,
 • de overeenkomst wordt kosteloos ontbonden.

Artikel 6 - Bezorgen
Tenzij anders is overeengekomen worden alle apparaten vakkundig bezorgd. Onder deze bezorging wordt verstaan dat artikelen binnen worden bezorgd mits:

 • Apparatuur in de doos door de deur kan.
 • De ruimte vrij toegankelijk is zonder trappen. Indien er wel trappen aanwezig zijn (max. 2) betaalt de klant een meerprijs van €20,-.
 • Koelkasten en fornuizen maximaal 60 centimeter breed zijn (bredere apparaten worden naast de wagen gelost).
 • De klant zorgt voor de bescherming van vloeren en wanden.


De bezorgkosten bedragen €25,- per bestelling, tenzij anders overeengekomen.

Bezorgen op zaterdag bedraagt €25,- extra.

Tenzij anders is overeengekomen worden alle apparaten door Lagraauw Witgoed Service bezorgd. De kosten voor deze bezorging staan ook vermeld in de orderbevestiging. Indien een artikel wordt afgehaald bij ons magazijn in Bleiswijk worden de niet gemaakte verzendkosten in mindering gebracht indien deze vermeld staan in de orderbevestiging.
 

Artikel 7 - Annuleren Lagraauw Witgoed Service webwinkel
Bestelling Annuleren (voor levering):

Een door u geplaatste bestelling op de webwinkel van Lagraauw Witgoed Service kan kosteloos en zonder opgaaf van reden geannuleerd worden.

De koop ongedaan maken (na levering):

De klant heeft het recht zonder opgave van redenen het product, binnen 7 werkdagen ingaande de dag na ontvangst, terug te sturen naar Lagraauw Witgoed Service (dit is de afkoelingsperiode). De klant ontvangt, afhankelijk van de staat waarin het product door Lagraauw Witgoed Service wordt ontvangen, het volledige aankoopbedrag of een percentage daarvan terug. Als u een product retour wilt sturen, kunt u contact opnemen met Lagraauw Witgoed Service via: info@lagraauw-witgoedservice.

De werkelijke afleverdatum geldt als leverdatum, ook als het product pas later geïnstalleerd wordt. Indien de klant besluit het product niet zelf terug te sturen maar te laten ophalen door Lagraauw Witgoed Service zijn de kosten van het retour halen voor rekening van de klant. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan Lagraauw Witgoed Service zijn voor verantwoording en rekening van de klant.

LET OP: Stuur NOOIT een product retour naar Lagraauw Witgoed Service voordat u van ons bericht heeft ontvangen dat het product retour gezonden kan worden!

Voorwaarden voor retourzending:

 • het product dient geheel compleet en in de originele staat te zijn;
 • het product dient schoon te zijn, zoals de klant deze heeft ontvangen;
 • het product mag niet beschadigd zijn;
 • meegeleverde montagemateriaal dient origineel verpakt te zijn;
 • het product moet voorzien zijn van de originele handleidingen en meegeleverde accessoires;
 • het product moet voorzien zijn van een goede verpakking, bij voorkeur de originele verpakking, welke wel geopend mag zijn geweest.


LET OP:
Deze annuleringsregeling en afkoelingsperiode gelden NIET voor speciaal bestelde artikelen, zie hiervoor 'Klantspecifieke aankopen'. Indien verkoper niet in staat is het gekochte product te leveren, bijvoorbeeld doordat het artikel uit de handel is genomen, zal deze de koper hiervan op de hoogte stellen. Koper heeft hierdoor het recht de aankoop te annuleren.
 

Klantspecifieke aankopen:
Sommige artikelen die via de website van Lagraauw Witgoed Service worden verkocht, worden klant specifiek besteld. Deze artikelen kunnen NIET door de koper worden geannuleerd en ook de afkoelingsperiode is niet van toepassing voor deze artikelen.

Artikel 8 – Garantie
Lagraauw Witgoed Service garandeert dat het te leveren product voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.


De onder 1. genoemde garantie geldt, tenzij anders overeengekomen, gedurende een periode van 24 tot 60 maanden, afhankelijk van fabrikant. Bij huishoudelijke apparaten welke voor professionele doeleinden gebruikt worden (denk aan kapsalons, kinderdagverblijven etc.) geldt een garantieperiode van 6 tot 12 maanden, afhankelijk van de regelgeving van de fabrikant.


De onder 1. genoemde garantie betreft een fabrieksgarantie.

Lagraauw Witgoed Service verschaft de klant een aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.

Indien het te leveren product niet voldoet aan deze garanties, zal Lagraauw Witgoed Service het product binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door klant, naar keuze van Lagraauw Witgoed Service vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt klant zich reeds nu het vervangen product aan Lagraauw Witgoed Service te retourneren en de eigendom daarover aan Lagraauw Witgoed Service te verschaffen.

De betreffende garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Lagraauw Witgoed Service, klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Indien het geleverde product niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Lagraauw Witgoed Service in beginsel niet aansprakelijk voor gevolgschade.

Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

Artikel 9 - Onderzoek, reclames
De klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.


Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Lagraauw Witgoed Service te worden gemeld, dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en het gebrekkige product, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Een niet zichtbaar gebrek dient de klant binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Lagraauw Witgoed Service met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde.


Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft klant verplicht tot afname en betaling van het gekochte product. Wenst klant het gebrekkige product te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Lagraauw Witgoed Service en op de wijze zoals door Lagraauw Witgoed Service aangegeven.

Artikel 10 - Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.


Artikel 11 – Betaling
Betaalwijze:

a. Indien is overeengekomen om vooraf te betalen dient het overeengekomen totaalbedrag op de bankrekening van Lagraauw Witgoed Service te zijn bijgeschreven alvorens wij tot levering overgaan.

b. indien is overeengekomen om vooraf te betalen en het totaalbedrag is gedeeltelijk bijgeschreven, dient de betaling van het restant contant of via PIN plaats te vinden bij bezorging.

c. indien is overeengekomen om te betalen bij aflevering dient de betaling netto contant of via PIN plaats te vinden bij bezorging.

Terugstorting:
a. Wanneer overeengekomen is vooraf te betalen en op basis van artikel 6 lid 7 wordt besloten de overeenkomst te ontbinden, zal Lagraauw Witgoed Service het reeds bijgeschreven overeengekomen totaalbedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 werkdagen aan de klant terugstorten.

b. Wanneer overeengekomen is vooraf te betalen en op basis van artikel 6 lid 7 wordt besloten de niet leverbare onderdelen te verwijderen uit de overeenkomst, zal Lagraauw Witgoed Service het totaalbedrag van de verwijderde onderdelen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 werkdagen aan de klant terugstorten.

Bezwaren tegen de hoogte van de bedragen in de overeenkomst schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
Indien het door Lagraauw Witgoed Service geleverde product gebrekkig is, is de aansprakelijkheid van Lagraauw Witgoed Service jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garantie" is geregeld.


Wanneer de producent van een gebrekkig product aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Lagraauw Witgoed Service beperkt tot herstel of vervanging van het product, dan wel terugbetaling van de koopprijs.


Onverminderd het bovenstaande is Lagraauw Witgoed Service niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van klant.


De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Lagraauw Witgoed Service of zijn ondergeschikten.

Artikel 13 – Overmacht
Lagraauw Witgoed Service is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien Lagraauw Witgoed Service daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.


Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Lagraauw Witgoed Service geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lagraauw Witgoed Service niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Lagraauw Witgoed Service heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Lagraauw Witgoed Service zijn verbintenis had moeten nakomen.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zover Lagraauw Witgoed Service ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Lagraauw Witgoed Service gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14 – Klachten
De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.


Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen 
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Een geschil wordt door een Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Op elke overeenkomst tussen Lagraauw Witgoed Service en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Categorie 2

  KEURMERK VEILIG WERKEN
 


Contactgegevens

Spectrumlaan 33 unit 36

2665 NM Bleiswijk

Tel. kantoor:   079 -3479503

Eric mob. : 06-46395321

(Bezoek alleen mogelijk op afspraak)

 

Btw nr. NL002046614B71 
K.v.K. Zoetermeer nr: 27273603 


info@lagraauw-witgoedservice.nl
 
 
Openingstijden:
 
Maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur
 
What do you want to do ?
New mail

Betalingsmogelijkheden

Contant betalen.jpg

Pin logo.jpg

winkelwagen

winkelwagen is leeg

bekijk winkelwagen!